Posem passió en la nostra feina, adoptem com a propi el treball del nostre client, busquem en tot moment la solució més efectiva i pràctica i oferim uns serveis innovadors i de qualitat. Mantenim una relació fluida i directa amb el client, ens esforcem a entendre el seu problema i el seu model de gestió i ens anticipem per trobar solucions de manera ràpida i eficaç.

El nostre equip està format per professionals diversos, amb experiència, formació i especialització en totes les branques del dret. Professionals que treballem amb independència i el màxim rigor.

Oferim al client assessorament transparent i honest; treballem amb el màxim respecte a l’ètica i al codi deontològic de la nostra professió.
El nostre equip és implicació, proximitat, coneixement i disponibilitat per oferir la millor prestació de serveis. El client ha de confiar plenament en el seu equip legal.

Ferm compromís amb el nostre Codi Ètic i de Deontologia Professional.

 

 

 

 

 


Dret Civil

Redacció de documents i contractes, gestió extrajudicial d’impagats, reclamacions judicials de tot tipus en reclamacions de quantitat, responsabilitat contractual i extracontractual, desnonaments, successions (declaració d’hereus, acceptació d’herències, testaments...).


Dret Mercantil i Concursal

Assessorament en totes les especialitats del dret mercantil, assessoria d’empreses, contractació mercantil, constitució de societats, així com operacions de fusió i reestructuracions. Protecció de dades, consumidors i usuaris. En l’àmbit concursal oferim assessorament en la presentació de concursos de creditors, administració concursal, mediador concursal i preconcursal.

 


Dret de Família i Persona

Assessorament en temes relacionats amb el dret de família i la persona, gestió de separacions, divorcis, nul·litats eclesiàstiques, convenis reguladors i plans de parentalitat, liquidació de règims matrimonials, incapacitacions (tutela, curatela, defensor judicial, etc.), expedients davant del Registre Civil, etc.

 

Dret Urbanistic

Assessorament en matèria urbanística (planejament, expropiacions, reparcel·lacions, disciplina urbanística, llicències, constitució de juntes de compensació, gestions de la junta de compensació, etc.); expedients administratius de modificació del planejament.


Dret Penal

Assistència jurídica al detingut, defensa en procediments penals, recursos judicials, i en especial dret penal econòmic.

 

 


Assessoria financera

Cerca d’arrendatari
Control de cobrament de les quotes de l’arrendament
Revisió de rendes, increments IPC
Reclamació d’impagats a l’arrendatari
Gestió de pagaments de tributs
Control de despesa de l’immoble
Venda d’immobles

 


Assessoria Tècnica i de manteniment

Posada en funcionament de l’immoble
Control d’obres de manteniment
Direcció d’obres de reforma
Gestió immediata d’incidències i d’averies
Gestió de la conservació de l’immoble

 

 

Assessorament comptable, comptabilitat d’empreses i professionals, tributació, gestió de nòmines i gestió d’altes-baixes de contractes laborals.
Assessorament en matèria tributària, confecció de declaracions i autoliquidacions d’impostos, sancions tributàries, etc.
Assessoria i assistència jurídica davant organismes de conciliació i jutjats socials.