Àrea Jurídica

Àrea de Gestió Patrimonial

Àrea Contable, Fiscal i Laboral

CIMS JURÍDICS, despatx d’advocats amb servei integral d’assessorament en totes les branques del dret (família, successions, dret de l’empresa, administració i mediació concursal, dret penal i administratiu, laboral, etc.).

***

Som un despatx independent, innovador i dinàmic i volem ser un referent en l’assessorament jurídic integral. Servim els interessos dels nostres clients, amb la premissa fonamental de la informació, i mantenim en tot moment el client informat de la tramitació del seu assumpte.